Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp hệ thống WiFi
Thời gian: 2023