Chủ đầu tư: Công ty Tôn Phương Nam
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, Phú Nhơn, Đồng Nai.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019