Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống CCTV, WiFi
Thời gian: 2023