Chủ đầu tư: Trường Đại Học Văn Lang
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống CCTV
Thời gian: 2023